Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Συλλόγου εργαζομένων - 21/11/2017


Χαλάνδρι 21-11-2017

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Με αφορμή ερωτήματα που γίνονται στον Σύλλογο για τη μισθοδοσία του Προσωπικού στον Δήμο μας λόγω της μη ψήφισης του Προϋπολογισμού ο.ε. 2018 από το Δημοτικό Συμβούλιο, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Άρθρο 160 του Ν. 3463/2006, ισχύουν τα παρακάτω:

Άρθρο 160: Διάρκεια της ισχύος του προϋπολογισμού

1. [Αρχή Τροποποίησης]«Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, για την είσπραξη κάθε είδους εσόδου και για τη διενέργεια και την πληρωμή μόνον:…» - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 160 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΝΠ 26/26-8-15, ΦΕΚ-102 Α/26-8-15 [Τέλος Τροποποίησης]

α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158.
β) Των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόμου, κατόπιν αποφάσεων χρηματοδότησης από την Κρατική Διοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης εγκεκριμένων έργων ή δράσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

[Αρχή Τροποποίησης]«2. Μετά την πάροδο του τριμήνου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον προϋπολογισμό του περασμένου έτους, πλην αυτών που αφορούν:

α) τις αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών,
β) την καταβολή των χορηγούμενων από τους δήμους προνοιακών επιδομάτων και
γ) την καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 160 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 56 ΤΟΥ Ν. 4386/16, ΦΕΚ-83 Α/11-5-16[Τέλος Τροποποίησης]
(βλ. Και άρθρο 77 (Προυπολογισμός Δήμων) Ν. 4172/13, ΦΕΚ-167 Α/23-7-13) 
[Αρχή Τροποποίησης](Με την παρ. 6 του άρθρου 27 του Ν. 4325/15, ΦΕΚ-47 Α/11-5-15, όπως τροποποιήθηκε , ορίζεται ότι : “6. α) Η διάρκεια ισχύος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 160 παρ. 1 του Ν.3463/2006 (Α΄ 114), για όσους δήμους ή δημοτικά ιδρύματα ή συνδέσμους ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Δήμων, δεν έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος επικυρωμένο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015, από την αρμόδια για την εποπτεία τους Αρχή, παρατείνεται αναδρομικώς και αυτοδικαίως έως και την 30ή Ιουνίου 2015.
(Με το άρθρο 73 του ν. 4331/15, ΦΕΚ-69 Α/2-7-15, ορίζεται ότι : “Η προθεσμία της περίπτωσης α΄ της παρ. 6 του άρθρου 27 του ν. 4325/2015 (Α΄47) παρατείνεται κατά δύο (2) μήνες από την ημέρα λήξης της”).
β) Έως την ίδια ως άνω ημερομηνία αναστέλλεται κάθε διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 174 του Ν.4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει” - Με την παρ. 3 του άρθρου 1 της ΠΝΠ 26/26-8-15, ΦΕΚ-102 Α/26-8-15, ορίζεται ότι : “Η προθεσμία του άρθρου 73 του Ν. 4331/15 (Α 69) παρατείνεται κατά δύο μήνες από την ημέρα λήξης της”).

[Τέλος Τροποποίησης]

Το Δ.Σ. του Συλλόγου