Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2017 
Αριθμ. Πρωτ.: 645 

Προς: 
1. Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα Όλγα Γεροβασίλη Βασ. Σοφίας 15 106 74 – Αθήνα 
2. Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Διεύθυνση Προσωπικού Τ.Α. Σταδίου 27 101 83 – Αθήνα 
3. Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Γενική Δ/νση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού Δ/νση Εισοδηματικής Πολιτικής Πανεπιστημίου 37 101 65 – Αθήνα 
4. Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δήλωσης Περιουσιακή Κατάστασης Αλκίφρονος 92 και Πειραιώς 207 118 53 – Αθήνα 

ΘΕΜΑ: «Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Μελών Επιτροπών.» 

Σας ενημερώνουμε ότι, πολλοί εργαζόμενοι έλαβαν Ηλεκτρονικό μήνυμα από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Γ΄ Μονάδα) περί μη Υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων. 

Για πρώτη φορά η Δήλωση Πόθεν Έσχες γίνεται ηλεκτρονικά, πολλοί όμως εργαζόμενοι είτε δεν υπέβαλαν δήλωση μέχρι 30 Ιουνίου 2017 γιατί δεν το γνώριζαν, είτε έχουν αποστείλει ταχυδρομικά τις δηλώσεις τους όπως όριζε η παλιά διαδικασία, είτε πίστευαν ότι δεν είναι υπόχρεοι Δήλωσης γιατί συμμετείχαν σε Επιτροπές που διενέργησαν διαγωνισμούς κάτω των 150.000 €. 

Με τα έγγραφα αριθμ. πρωτ.: 156/Γ/2017/31-3-2017 και με α ριθμ. πρωτ.: 166/Γ/2017/3-4-2017 η Γ΄ Μονάδα της Αρχής έδινε διευκρινήσεις ότι, μόνο τα Μέλη Επιτροπών και οι κατέχοντες θέσεις Προϊσταμένων οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου οργανικών μονάδων προμηθειών στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. που υπερβαίνουν τα εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ ανά διαγωνισμό είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης. 

Επειδή όπως προκύπτει από τα ανωτέρω πώς οι εργαζόμενοι Μέλη Επιτροπών του Νομικού Προσώπου αν και δεν είναι υποχρεωμένοι εσφαλμένα τοποθετήθηκαν σε καταστάσεις υπόχρεων υποβολής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης. 

Επειδή είναι πασιφανές ότι η περίπτωση θ’ της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.3213/2003 αναφέρεται στις Επιτροπές Διοίκησης των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων. 

Επειδή πρέπει να διευκρινιστεί εάν είναι υπόχρεοι Δήλωσης όσα από τα Μέλη δεν είναι τακτικά και δεν έχουν υπογράψει σε καμία Επιτροπή. 

Επειδή πολλοί εργαζόμενοι που αποτέλεσαν Μέλη Επιτροπών ουδέποτε υπηρεσιακά ενημερώθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία για την υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. 

Επειδή είναι πιθανό και άλλοι εργαζόμενοι να είναι από λάθος υπόχρεοι με ότι αυτό συνεπάγεται. 

Επειδή αρκετοί υπάλληλοι Δήμων κινδυνεύουν εκτός από το να τους επιβληθούν δυσβάσταχτα και αδικαιολόγητα πρόστιμα, να έχουν και ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις. 

Επειδή έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα και αναστάτωση και στις υφιστάμενες Επιτροπές αλλά και στις υπηρεσίες . 

Παρακαλούμε όπως επανεξεταστούν όλες οι καταστάσεις που απεστάλησαν στην ως άνω Αρχή προχωρώντας στις απαραίτητες διορθώσεις και στην εκ νέου παράταση υποβολής Δήλωσης. 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

Ο Πρόεδρος 

Νίκος Τράκας

Ο Γεν. Γραμματέας 

 Βασίλης Πετρόπουλος